Có 3 kết quả:

簣 gùi蕢 gùi𥯜 gùi

1/3

gùi

U+7C23, tổng 18 nét, bộ trúc 竹 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái gùi

Tự hình 1

Dị thể 3

gùi [quỹ]

U+8562, tổng 15 nét, bộ thảo 艸 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái gùi

Tự hình 2

Dị thể 7

gùi

U+25BDC, tổng 15 nét, bộ trúc 竹 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái gùi