Có 5 kết quả:

㮧 gỗ具 gỗ枯 gỗ椇 gỗ楛 gỗ

1/5

gỗ [gồ, ]

U+3BA7, tổng 14 nét, bộ mộc 木 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cây gỗ

Tự hình 1

Dị thể 1

gỗ [cỗ, cụ]

U+5177, tổng 8 nét, bộ bát 八 + 6 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

kéo gỗ

Tự hình 6

Dị thể 2

gỗ [khò, khô]

U+67AF, tổng 9 nét, bộ mộc 木 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

cây gỗ

Tự hình 4

Dị thể 4

gỗ [cọ, cộ, gụ]

U+6907, tổng 12 nét, bộ mộc 木 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

cây gỗ

Tự hình 1

Dị thể 1

gỗ []

U+695B, tổng 12 nét, bộ mộc 木 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

cây gỗ

Tự hình 2