Có 2 kết quả:

𢤫 gở𪡽 gở

1/2

gở [cỡ]

U+2292B, tổng 18 nét, bộ tâm 心 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quái gở

Tự hình 1

gở

U+2A87D, tổng 14 nét, bộ khẩu 口 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

điềm gở, nói gở