Có 1 kết quả:

湎 gợn

1/1

gợn [dợn, giờn, miến, xan]

U+6E4E, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

gợn sóng

Tự hình 2

Dị thể 4