Có 1 kết quả:

㖵 gừ

1/1

gừ []

U+35B5, tổng 11 nét, bộ khẩu 口 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gầm gừ