Có 2 kết quả:

𡓈 ghề𥗎 ghề

1/2

ghề

U+214C8, tổng 18 nét, bộ thổ 土 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

gồ ghề

ghề

U+255CE, tổng 20 nét, bộ thạch 石 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

gồ ghề