Có 2 kết quả:

洨 giào𤁓 giào

1/2

giào [rào]

U+6D28, tổng 9 nét, bộ thuỷ 水 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

giào giạt

Tự hình 1

Chữ gần giống 4

giào [dào]

U+24053, tổng 17 nét, bộ thuỷ 水 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giào giạt