Có 2 kết quả:

祝 gióc𠺷 gióc

1/2

gióc [chuốc, chóc, chúc, chọc, chốc, dốc]

U+795D, tổng 9 nét, bộ kỳ 示 (+5 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

gióc tóc (bện tóc)

Tự hình 5

Dị thể 5

Chữ gần giống 3

gióc [choác, choạc]

U+20EB7, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 (+9 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nói gióc; gióc da