Có 1 kết quả:

住 giọ

1/1

giọ [trú, trọ]

U+4F4F, tổng 7 nét, bộ nhân 人 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

giẹo giọ

Tự hình 2

Dị thể 1