Có 2 kết quả:

寡 goá過 goá

1/2

goá [quả]

U+5BE1, tổng 14 nét, bộ miên 宀 + 11 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

goá bụa

Tự hình 4

Dị thể 6

goá [qua, quá, quớ, quở]

U+904E, tổng 11 nét, bộ sước 辵 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

goá bụa

Tự hình 4

Dị thể 4