Có 2 kết quả:

魂 hùn𡄬 hùn

1/2

hùn [hun, hồn]

U+9B42, tổng 13 nét, bộ quỷ 鬼 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

hùn vốn

Tự hình 3

Dị thể 2

hùn

U+2112C, tổng 19 nét, bộ khẩu 口 + 16 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hùn vốn