Có 1 kết quả:

虚 hưa

1/1

hưa [, , hử, hự, khờ]

U+865A, tổng 11 nét, bộ hô 虍 (+5 nét)
giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 2

Dị thể 4