Có 1 kết quả:

喊 hảm

1/1

hảm

U+558A, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

hảm ngã nhất thanh (gọi tôi một tiếng)

Tự hình 2

Dị thể 7