Có 1 kết quả:

很 hẩn

1/1

hẩn [ngận]

U+5F88, tổng 9 nét, bộ xích 彳 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

hảo đắc hẩn (tốt hết sức)

Tự hình 2

Dị thể 5