Có 1 kết quả:

好 hẩu

1/1

hẩu [hiếu, háo, háu, hão, hảo, hấu, hếu]

U+597D, tổng 6 nét, bộ nữ 女 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

hẩu lốn

Tự hình 6

Dị thể 6