Có 1 kết quả:

劾 hặc

1/1

hặc [hạch, hếch, hệch]

U+52BE, tổng 8 nét, bộ lực 力 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

hục hặc

Tự hình 2

Dị thể 4