Có 4 kết quả:

䓔 hẻo嘵 hẻo曉 hẻo𪸊 hẻo

1/4

hẻo

U+44D4, tổng 10 nét, bộ thảo 艸 (+7 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hẻo lánh

hẻo

U+2AE0A, tổng 22 nét, bộ thuỷ 水 (+19 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hẻo lánh