Có 2 kết quả:

檄 hịch𪄧 hịch

1/2

hịch

U+6A84, tổng 17 nét, bộ mộc 木 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

hịch văn

Tự hình 2

Dị thể 1

hịch

U+2A127, tổng 20 nét, bộ điểu 鳥 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chim hịch