Có 2 kết quả:

溘 hụp𣴚 hụp

1/2

hụp [khạp]

U+6E98, tổng 13 nét, bộ thuỷ 水 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

hì hụp

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 7

hụp

U+23D1A, tổng 9 nét, bộ thuỷ 水 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hì hụp

Chữ gần giống 3