Có 4 kết quả:

宪 hiến憲 hiến献 hiến獻 hiến

1/4

hiến

U+5BAA, tổng 9 nét, bộ miên 宀 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

hiến chương, hiến pháp

Tự hình 2

Dị thể 3

hiến

U+61B2, tổng 16 nét, bộ tâm 心 + 12 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

hiến chương, hiến pháp

Tự hình 5

Dị thể 3

hiến

U+732E, tổng 13 nét, bộ khuyển 犬 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

cống hiến; văn hiến

Tự hình 3

Dị thể 1

hiến

U+737B, tổng 20 nét, bộ khuyển 犬 + 16 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

cống hiến; văn hiến

Tự hình 5

Dị thể 6