Có 1 kết quả:

贍 hiệm

1/1

hiệm [thiệm]

U+8D0D, tổng 20 nét, bộ bối 貝 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 2

Dị thể 6