Có 1 kết quả:

揮 huơi

1/1

huơi [hoay, huy, hươi, loay]

U+63EE, tổng 12 nét, bộ thủ 手 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 3

Dị thể 9

Chữ gần giống 5