Có 4 kết quả:

况 huống況 huống貺 huống贶 huống

1/4

huống

U+51B5, tổng 7 nét, bộ băng 冫 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

huống hồ; tình huống

Tự hình 2

Dị thể 3

huống

U+6CC1, tổng 8 nét, bộ thuỷ 水 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

huống hồ; tình huống

Tự hình 4

Dị thể 4

huống

U+8CBA, tổng 12 nét, bộ bối 貝 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

huống (tặng quà)

Tự hình 2

Dị thể 4

huống

U+8D36, tổng 9 nét, bộ bối 貝 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

huống (tặng quà)

Tự hình 2

Dị thể 3