Có 1 kết quả:

𣉸 kía

1/1

kía

U+23278, tổng 14 nét, bộ nhật 日 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngày kía (ngày kia)