Có 2 kết quả:

刭 kĩnh剄 kĩnh

1/2

kĩnh

U+522D, tổng 7 nét, bộ đao 刀 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

kĩnh (lấy dao cắt cổ)

Tự hình 2

Dị thể 1

kĩnh

U+5244, tổng 9 nét, bộ đao 刀 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

kĩnh (lấy dao cắt cổ)

Tự hình 2

Dị thể 1