Có 2 kết quả:

矯 kẻo翹 kẻo

1/2

kẻo [khiêu, kiều]

U+7FF9, tổng 18 nét, bộ vũ 羽 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

kẻo mà, kẻo rồi

Tự hình 3

Dị thể 3

Chữ gần giống 16