Có 8 kết quả:

峡 kẽm峽 kẽm嶮 kẽm鈐 kẽm鐱 kẽm𢸟 kẽm𨯘 kẽm𨰇 kẽm

1/8

kẽm [hiệp]

U+5CE1, tổng 9 nét, bộ sơn 山 + 6 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

mỏ kẽm

Tự hình 2

Dị thể 2

kẽm [giáp, hiệp, hạp]

U+5CFD, tổng 10 nét, bộ sơn 山 + 7 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

mỏ kẽm

Tự hình 1

Dị thể 6

kẽm

U+5DAE, tổng 16 nét, bộ sơn 山 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mỏ kẽm

Tự hình 1

Dị thể 4

kẽm [kim, kiềm, kèm]

U+9210, tổng 12 nét, bộ kim 金 + 4 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

mỏ kẽm, tiền kẽm

Tự hình 2

Dị thể 2

kẽm [thiêm]

U+9431, tổng 21 nét, bộ kim 金 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

mỏ kẽm, tiền kẽm

Tự hình 2

Dị thể 1

kẽm

U+22E1F, tổng 18 nét, bộ thủ 手 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

kẽm (khe nước giữa hai núi cao)

kẽm

U+28BD8, tổng 23 nét, bộ kim 金 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mỏ kẽm, tiền kẽm

kẽm

U+28C07, tổng 25 nét, bộ kim 金 + 17 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mỏ kẽm, tiền kẽm