Có 2 kết quả:

却 khước卻 khước

1/2

khước

U+5374, tổng 7 nét, bộ tiết 卩 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

khước từ

Tự hình 2

Dị thể 2

khước

U+537B, tổng 9 nét, bộ tiết 卩 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

khước từ

Tự hình 4

Dị thể 6