Có 2 kết quả:

憇 khệ憩 khệ

1/2

khệ

U+6187, tổng 15 nét, bộ tâm 心 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khệ nệ

Tự hình 1

Dị thể 1

khệ [khị]

U+61A9, tổng 16 nét, bộ tâm 心 + 12 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

khệ nệ

Tự hình 2

Dị thể 7