Có 5 kết quả:

岂 khỉ起 khỉ𡸈 khỉ𤠲 khỉ𤠳 khỉ

1/5

khỉ

U+5C82, tổng 6 nét, bộ sơn 山 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

khỉ cảm (đâu dám)

Tự hình 2

Dị thể 1

khỉ [khởi]

U+8D77, tổng 10 nét, bộ tẩu 走 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

khỉ (âm khác của Khởi)

Tự hình 4

Dị thể 6

khỉ [khởi]

U+21E08, tổng 10 nét, bộ sơn 山 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khỉ cảm (đâu dám)

Tự hình 1

khỉ [khái]

U+24832, tổng 13 nét, bộ khuyển 犬 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

con khỉ, khỉ đột; cầu khỉ

khỉ

U+24833, tổng 13 nét, bộ khuyển 犬 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

con khỉ, khỉ đột; cầu khỉ