Có 2 kết quả:

囷 khuẩn菌 khuẩn

1/2

khuẩn [khuân, khuôn]

U+56F7, tổng 8 nét, bộ vi 囗 + 5 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

vi khuẩn

Tự hình 2

Dị thể 2

khuẩn

U+83CC, tổng 11 nét, bộ thảo 艸 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

vi khuẩn

Tự hình 2

Dị thể 3