Có 2 kết quả:

劝 khuyến勸 khuyến

1/2

khuyến

U+529D, tổng 4 nét, bộ lực 力 + 2 nét
giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

khuyến cáo; khuyến khích

Tự hình

Dị thể

khuyến [khuyên]

U+52F8, tổng 19 nét, bộ lực 力 + 17 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

khuyến cáo; khuyến khích

Tự hình

Dị thể