Có 6 kết quả:

纙 là罗 là羅 là𦉼 là𪜀 là𬗢 là

1/6

[la]

U+7E99, tổng 25 nét, bộ mịch 糸 + 19 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

dải là

Tự hình 1

[la, lạ]

U+7F57, tổng 8 nét, bộ võng 网 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

đó là... lụa là

Tự hình 2

Dị thể 4

[la]

U+7F85, tổng 19 nét, bộ võng 网 + 14 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

đó là... lụa là

Tự hình 5

Dị thể 6

U+2627C, tổng 8 nét, bộ võng 网 + 0 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

viết bớt chữ của 羅

Tự hình 1

Dị thể 1

U+2A700, tổng 3 nét, bộ nhất 一 + 2 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đó là

U+2C5E2, tổng 14 nét, bộ mịch 糸 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lụa là