Có 1 kết quả:

摙 lèn

1/1

lèn

U+6459, tổng 13 nét, bộ thủ 手 + 10 nét

Từ điển Viện Hán Nôm

lèn chặt

Tự hình 1

Dị thể 1