Có 2 kết quả:

量 lường𫾄 lường

1/2

lường [lượng]

U+91CF, tổng 12 nét, bộ lý 里 + 5 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

đo lường

Tự hình 5

Dị thể 4

lường

U+2BF84, tổng 15 nét, bộ thủ 手 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lường trước