Có 1 kết quả:

𨃹 lấng

1/1

lấng [lảng]

U+280F9, tổng 17 nét, bộ túc 足 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

đi lấng chấng