Có 21 kết quả:

历 lịch厤 lịch嚦 lịch曆 lịch栃 lịch栎 lịch櫟 lịch櫪 lịch歷 lịch沥 lịch瀝 lịch砾 lịch礫 lịch藶 lịch跞 lịch轹 lịch雳 lịch靂 lịch𤃝 lịch𥷒 lịch𩽏 lịch

1/21

lịch [lệch]

U+5386, tổng 4 nét, bộ hán 厂 (+2 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch sử; lịch đại; lịch pháp

Tự hình 2

Dị thể 6

lịch

U+53A4, tổng 12 nét, bộ hán 厂 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch sử; lịch đại; lịch pháp

Tự hình 2

Dị thể 3

lịch [rích]

U+56A6, tổng 19 nét, bộ khẩu 口 (+16 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

lịch lịch (tiếng động ra)

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 6

lịch [rích, rếch, rịch]

U+66C6, tổng 16 nét, bộ nhật 日 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

lịch sử; lịch đại; lịch pháp

Tự hình 4

Dị thể 6

Chữ gần giống 6

lịch

U+6803, tổng 9 nét, bộ mộc 木 (+5 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch (máng chứa đồ ăn cho súc vật)

Tự hình 1

Dị thể 1

lịch

U+680E, tổng 9 nét, bộ mộc 木 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch (cây sến)

Tự hình 3

Dị thể 2

lịch [lác, niểu, nẻo, nếu]

U+6ADF, tổng 19 nét, bộ mộc 木 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch (cây sến)

Tự hình 3

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

lịch

U+6AEA, tổng 20 nét, bộ mộc 木 (+16 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch (máng chứa đồ ăn cho súc vật)

Tự hình 1

Dị thể 4

Chữ gần giống 7

lịch [lếch, lệch, rếch]

U+6B77, tổng 16 nét, bộ chỉ 止 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

lịch sử; lịch đại; lịch pháp

Tự hình 5

Dị thể 12

Chữ gần giống 5

lịch

U+6CA5, tổng 7 nét, bộ thuỷ 水 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tích lịch (tiếng mưa rơi)

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

lịch [lạch, rách, rạch, sạch]

U+701D, tổng 19 nét, bộ thuỷ 水 (+16 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

tích lịch (tiếng mưa rơi)

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 14

lịch

U+783E, tổng 10 nét, bộ thạch 石 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch (sỏi)

Tự hình 2

Dị thể 2

lịch

U+792B, tổng 20 nét, bộ thạch 石 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch (sỏi)

Tự hình 1

Dị thể 5

Chữ gần giống 2

lịch [lách, rếch]

U+85F6, tổng 19 nét, bộ thảo 艸 (+16 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

lịch (rau đay)

Tự hình 1

Dị thể 1

lịch [lạc]

U+8DDE, tổng 12 nét, bộ túc 足 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch (cựa, cử động)

Tự hình 2

Dị thể 1

lịch

U+8F79, tổng 9 nét, bộ xa 車 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch (chẹn, nghiến, bánh xe nghiến qua)

Tự hình 2

Dị thể 1

lịch

U+96F3, tổng 12 nét, bộ vũ 雨 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch (sấm sét)

Tự hình 2

Dị thể 2

lịch [rích]

U+9742, tổng 24 nét, bộ vũ 雨 (+16 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

lịch (sấm sét)

Tự hình 1

Dị thể 4

Chữ gần giống 3

lịch [lạch, lếch, rách, rạch]

U+240DD, tổng 19 nét, bộ thuỷ 水 (+16 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tích lịch (tiếng mưa rơi)

lịch [lách]

U+25DD2, tổng 22 nét, bộ trúc 竹 (+16 nét)
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

Chữ gần giống 8

lịch [nhệch]

U+29F4F, tổng 27 nét, bộ ngư 魚 (+16 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịch (con nhệch)

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 8