Có 1 kết quả:

𠮩 lịu

1/1

lịu [léo, líu, lếu, nếu, réo, ríu]

U+20BA9, tổng 5 nét, bộ khẩu 口 + 2 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nói lịu

Tự hình 1