Có 2 kết quả:

路 lọ𤮗 lọ

1/2

lọ [lần, lồ, lộ, lựa, trò, trọ]

U+8DEF, tổng 13 nét, bộ túc 足 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

lọ là

Tự hình 4

Dị thể 3

lọ

U+24B97, tổng 17 nét, bộ ngoã 瓦 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cái lọ (bình)