Có 2 kết quả:

𥍍 lọm𦡶 lọm

1/2

lọm [lom]

U+2534D, tổng 22 nét, bộ mục 目 + 17 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lọm cọm

lọm [lom, rom]

U+26876, tổng 18 nét, bộ nhục 肉 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lọm cọm

Tự hình 1

Dị thể 1