Có 2 kết quả:

𠼗 lỏm𦗝 lỏm

1/2

lỏm

U+20F17, tổng 14 nét, bộ khẩu 口 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nghe lỏm

Tự hình 1

Dị thể 2

lỏm

U+265DD, tổng 17 nét, bộ nhĩ 耳 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nghe lỏm