Có 1 kết quả:

祿 lốc

1/1

lốc [lộc, trốc]

U+797F, tổng 12 nét, bộ kỳ 示 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

lốc cốc

Tự hình 5

Dị thể 3

Chữ gần giống 4