Có 1 kết quả:

𤁕 lợt

1/1

lợt [lạt, lặt, nhợt]

U+24055, tổng 17 nét, bộ thuỷ 水 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lợt lạt