Có 1 kết quả:

𫦨 lức

1/1

lức

U+2B9A8, tổng 8 nét, bộ mễ 米 + 2 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gạo lức