Có 2 kết quả:

乱 loàn亂 loàn

1/2

loàn [loạn]

U+4E71, tổng 7 nét, bộ ất 乙 + 6 nét
giản thể, hội ý

loàn [loạn]

U+4E82, tổng 13 nét, bộ ất 乙 + 12 nét
phồn thể, hội ý