Có 2 kết quả:

湙 loãng灣 loãng

1/2

loãng [loan, loáng]

U+6E59, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cháo loãng

Tự hình 1

Dị thể 1

loãng [loan, loáng]

U+7063, tổng 25 nét, bộ thuỷ 水 + 22 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

cháo loãng

Tự hình 2

Dị thể 3