Có 2 kết quả:

𤍶 loè𤑬 loè

1/2

loè [loà, loá, nhoà, nhoè]

U+24376, tổng 15 nét, bộ hoả 火 (+11 nét)
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

sáng loè

loè [loé]

U+2446C, tổng 19 nét, bộ hoả 火 (+15 nét)
phồn thể