Có 1 kết quả:

襤 luôm

1/1

luôm [lươm]

U+8964, tổng 19 nét, bộ y 衣 + 14 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

luôm nhuôm

Tự hình 2

Dị thể 3