Có 4 kết quả:

灟 luộc爥 luộc𤊒 luộc𤐠 luộc

1/4

luộc

U+705F, tổng 24 nét, bộ thuỷ 水 + 21 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

luộc chín

Tự hình

luộc

U+7225, tổng 25 nét, bộ hoả 火 + 21 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

luộc chín

Tự hình

Dị thể

luộc

U+24292, tổng 12 nét, bộ hoả 火 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

luộc rau

luộc

U+24420, tổng 16 nét, bộ hoả 火 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

luộc chín