Có 1 kết quả:

檬 môm

1/1

môm [muồng, muỗm, mông]

U+6AAC, tổng 17 nét, bộ mộc 木 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh